top of page

Projecte Lingüístic del Centre

Modelo abstracto 27

L’Institut Sant Pere i Sant Pau té dissenyat un Projecte Língüístic des del curs 2016, com a part del projecte educatiu del centre.

Aquest Projecte lingüístic es centra en el plurilingüisme del nostre centre.

La llengua vehicular del centre és la llengua catalana, això significa que s’imparteixen les classes en llengua catalana, per regla general, excepte les classes de llengua castellana, anglesa, francesa i visual i plàstica. Es treballa per tal que tots els alumnes acabin l’etapa obligatòria essent plurilingües. Per tant, per adquirir aquest plurilingüisme es fan activitats en totes les llengües en un moment donat.
La primera llengua estrangera del nostre currículum és l’anglès. El departament de llengües estrangeres facilita la informació i formació per obtenir els títols d’idiomes de l’Escola oficial d’Idiomes i el Cambridge English B2 coneguit com First Certificate. Els departaments didàctics reforcen l’anglès en diverses matèries amb projectes compartits. La matèria de visual i plàstica de l’ESO té com a llengua vehicular la llengua anglesa, excepte en els grups de reforç. A quart d’ESO s’imparteix una hora més de llengua anglesa.
Es fomenta el plurilingüisme introduint la segona llengua estrangera, el francès, des de 1r d’ESO i fins a 2n de batxillerat, per aquells alumnes que demostrin un nivell adequat de català, castellà i anglès. Amb la finalitat de dotar-los d’un coneixement adequat de francès, no se’n permet l’abandonament durant els tres primers cursos d’ESO. Els alumnes també tenen la possibilitat de presentar-se a les proves DELF per a l'obtenció dels diplomes de nivell B1 i B2 de llengua francesa.

Amb la finalitat d’assolir aquests objectius, hi ha creada al centre una Comissió Lingüística, encapçalada per la Coordinadora de llengua, interculturalitat i cohesió social i la coordinadora pedagògica del centre.

 

sellos en blanco

Projecte Lingüístic

bottom of page