top of page

 El programa AICLE  a l'ESO

FOMENTACIÓ PEDAGÒGICA

L' Aprenentatge integrat de Continguts i Llengües Estrangeres (AICLE), CLIL en anglès (Content and Language Integrated Learning) vol dir aprendre o millorar el nivell d'anglès dels alumnes a través d'altres assignatures que no siguin les pròpies de la llengua.

 

El programa AICLE està centrat en l'alumne i es tracta d'un tipus d'ensenyament molt flexible. L'enfocament AICLE implica el foment del treball col·laboratiu per tasques o projectes donant lloc a un aprenentatge més autònom i no centrat només a coneixements teòrics. La major font d'aportació lingüística (input) prové de materials textuals i audiovisuals i, per tant, les destreses més practicades són la lectura i la comprensió oral, encara que l'expressió oral i escrita també es treballa. La llengua es contempla des d'un punt de vista més lèxic que gramatical i el més important és que l'alumne adquireixi fluïdesa en la llengua. Es tracta de perdre la por a parlar anglès utilitzant-lo en un context diferent.

Per a la planificació del programa AICLE de les assignatures on s’aplica partim de la base que l'ensenyament ha d'estar centrat en l'alumnat. Busquem un aprenentatge interactiu i autònom, amb activitats individuals i per parelles que impliquin immersió lingüística, treball per descobriments i recerca, entrenament en estratègies de desenvolupament de la creativitat, etc. 

 

El programa AICLE afecta a les matèries de Visual i Plàstica (1er i 3r d’ESO), Biologia i Geologia (grups A i B de 3r d’ESO) i Ciències per al Món Contemporani (un grup de 1er de Batxillerat, format pels alumnes amb millor nivell d’anglès). No obstant, l’aplicació del programa està subjecte a la disponibilitat d’hores i de professorat i es pretén arribar cada vegada a més alumnes. És un objectiu, per tant, del nostre Institut arribar a ser un centre GEP (Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme) que té com a finalitat ampliar el temps d’exposició a l’anglès utilitzant les matèries no lingüístiques.

OBJECTIUS DEL PROJECTE AICLE
  • Promou l’autonomia de l’alumne.

  • Incrementa notablement el nombre d’hores d’exposició a la llengua estrangera.

  • Millora la competència lingüística general i específica alhora que desenvolupa interessos i actituds multilingües.

  • Proporciona una finalitat per fer servir la llengua a l’aula (atès que els alumnes necessiten comunicar-se per contribuir a l’aprenentatge cooperatiu).

  • És un aprenentatge beneficiós per preparar l’alumne pel futur acadèmic i/o laboral.

bottom of page