top of page

AULA D'ACOLLIDA

Lápiz
Globo ilustrada

què és?

L’AULA D’ACOLLIDA és un referent per al nostre centre educatiu.
És un espai físic i, a la vegada, un servei que
s’ofereix als alumnes procedents d’altres països amb l’objectiu principal de dominar la llengua oral i d’integrar-los socialment al centre i al seu nou entorn, en general. Per tant, la finalitat és lingüística i social alhora.
Aquesta integració fa que l’alumnat, pas a pas, vagi incorporant-se cada cop més a les classes ordinàries del seu grup classe i vagi deslligant-se de l’Aula d’Acollida (on pot arribar a estar, com a màxim, dotze hores setmanals).


Físicament és un espai amb racons per a la lectura, el joc, el treball en grup, el treball individual, amb ordinador, projector, pantalla, ordinador portàtil… amb tots els recursos i materials escolars necessaris per a la comprensió i comunicació de la llengua. També disposem d’altres espais molt importants com són la Biblioteca escolar, on els nouvinguts estan acompanyats d’altres alumnes que fan de tutors de lectura, i la Sala d’Informàtica on treballen les activitats amb els recursos de les tecnologies de la informació i de l’aprenentatge.
Aquest recurs està obert durant tot el curs escolar perquè l’alumnat nouvingut es pugui incorporar en el moment de la seva arribada al centre i es manté durant uns vint-i-quatre mesos, a excepció dels de cultura llunyana a la nostra, que pot arribar als trenta-sis mesos.

 

Qui intervé?

Els càrrecs que hi intervenen directament i indirecta són: l’Assessora d’Educació (extern al centre), la Tutora de l’Aula d’Acollida que vetlla per l’objectiu didàctic i la programació, la Coordinadora LIC que facilita recursos i revisa el Pla d’Acollida, el CAD que és la Comissió d’Atenció a la Diversitat que, amb la seva decisió i amb els dictàmens de l’Equip d’Atenció Pedagògica, fa un Pla Individualitzat per als nouvinguts amb la implicació del professorat, de la tutora d’Aula d’Acollida i de tots els tutors dels grups classe.

QUÈ ES TREBALLA?

És necessari cinc anys per conèixer una llengua però a l’Aula d’Acollida es treballen els tres primers nivells de català anomenats: Inicial (A1), Bàsic (A2) i Llindar (B1). També hi ha el nivell Avançat (B2) que s’assoleix quan ja estan incorporats plenament a les seves aules respectives. Les avaluacions inicials i finals són donades pel Departament d’Educació i, juntament amb els butlletins trimestrals, se’ls lliura una valoració de comprensió oral, comprensió lectora, expressió oral, expressió escrita i un comentari general.

AULA OBERTA

què és?

L'Aula Oberta,

una oportunitat

AULA OBERTA

L' Aula Oberta s’ha erigit una de les opcions
d’atenció a la diversitat més sol·licitades i consolidades.  L’alumnat hi veu una
oportunitat per sortir d’una situació de bloqueig educativa i per al centre suposa
un recurs de lluita contra l’absentisme i el fracàs escolar.

SIEI

(Suport intensiu per l'escolarització)

SIEI
Suport Intensiu per l'Escolarització Inclusiva

El Suport Intensiu per a l'Escolarització Inclusiva és un recurs educatiu d'atenció a la diversitat que pretén per una banda, promoure l'aprenentatge i el desenvolupament de les competències bàsiques i per altra, afavorir la inclusió i participació escolar.

Per fer-ho possible, el centre disposa de professionals específics com psicopedagogs, educadors d'educació especial i auxiliars d'aula. A la vegada, les mesures organitzatives i l'adaptació del currículum permeten fer tutories individuals i en petit grup així com acompanyaments a l'aula. En tot aquest procés es demana la implicació de la família i una estreta coordinació amb els professionals implicats.

PIM

(Programa intensiu de millora)

programa intensiu

de millora (pim)

El Programa Intensiu de Millora és una de les mesures que formen part del pla d’Ofensiva de país a favor de l’èxit escolar que impulsa el Departament d’Ensenyament a fi de donar resposta a les necessitats individuals d’aprenentatge de tots els alumnes per assolir l’èxit en finalitzar l’etapa d’educació secundària obligatòria.

El programa permet prioritzar l’atenció a la diversitat de l’alumnat que accedeix al primer curs de l’educació secundària obligatòria sense haver assolit completament les competències bàsiques de l’educació primària, en especial pel que fa a la competència comunicativa en llengua catalana i castellana, i a la competència matemàtica.

bottom of page