top of page
PROFESSORAT
 • Rosa Anaya (educadora d'Educació Especial)

 • Álvaro Bravo (psicopedagog)

 • Daniel del Olmo (cap d'estudis)

 • Raquel Jiménez (Cap de departament)

 • Cristina Macaya (Coordinadora pedagògica)

 • Aurora Ureta (educadora d'Educació Especial)

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

PROGRAMES DE MILLORA DE LA

 

CONVIVÈNCIA

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

Què entenem per atenció a la diversitat?

L’atenció a la diversitat és entesa dins un sistema inclusiu, més enllà de la provisió de serveis. Implica un canvi en les expectatives d’aprenentatge de l’alumnat, un reconeixement de les possibilitats d’aprendre els uns dels altres i un treball interactiu dels professionals per donar respostes adequades a les necessitats dels alumnes, a fi que tots tinguin l’oportunitat de participar, de ser valorats i d’assolir les finalitats de l’educació.

Quines actuacions portem a terme?

Accions

 • Avaluacions psicopedagògiques: de caire acadèmic, social, personal-emocional.

 • Assessoraments.

  • Consell orientador (document) de  1er a 3r, el de 4t (oficial)

  • Fulls de seguiment. (document)

 • PI: respostes individualitzades a necessitats educatives especials.

 • Necessitats d'aprenentatge: protocol de dislèxia (document) i protocol de TDAH (document) i altes capacitats: detecció, valoració, programes d'innovació creativa (document)

Com ens organitzem?

 • A nivell alumnat (document)

 • A nivell de professionals:

  • En grups de treball (equip docent de cada nivell , coordinacions pedagógiques, CAD (comissió d'atenció a la diversitat, comissió social)

  • Coordinacions amb serveis externs:

   • EAP: Atenció de fisioterapeuta i psicopedagoga

   • CREDA / CREDV: centre de recursos educatius per a deficients auditius, centre de recursos educatius per a deficients visuals

   • CSMIJ: centre de salut mental infantil i juvenil

   • EAIA: Equip d'atenció a l'infància i a l'adolescència

   • Programa Salut i escola: atenció d’una infermera amb horari al centre

   • UEC: unitat d'escolarització compartida

   • Serveis Socials: atenció de l’Educador Social

   • ELIC: equip de llengua, interculturalitat i cohesió social

   • Policia proximitat Mossos d’esquadra

programes de millora de la convivència

Mediació

Hi ha servei de mediació escolar (els alumnes que tenen la necessitat de resodlre conflictes poden sol.licitar a través d'un formulari ser atesos per mediació), optativa a 3r de mediació, es participa a les jornades de mediació de la URV (Lluïsa)

Joves tutors

Sociogrames

Actuacions a tutories

ENLLAÇOS D'INTERÈS

Welcome to

AL TEU COSTAT

bottom of page