top of page

BATXILLERAT

Què aprenen i com?

La finalitat del Batxillerat és proporcionar a tots els alumnes formació, coneixements i habilitats, maduresa intel·lectual i humana, tot amb un objectiu clar: incorporar-se a la vida activa amb responsabilitat i d'una manera competent. És a dir, accedir a l'educació superior o a la vida laboral.

El batxillerat està format per una part comuna i una altra optativa per tal de garantir la formació integral i la polivalència dels nostres alumnes. Als enllaços trobareu tota la informació relacionada amb el currículum de batxillerat, i també una presentació que recull tota la informació necessària per entendre l'estructura i les possibilitats d'aquesta etapa. A sota, els aspectes més rellevants de l'estada a l'empresa, el treball de recerca, aspectes metodològics i el fòrum TRICS.

Com és el nostre batxillerat?

Currículum BATX

(hores per matèria)

Currículum BATX

(franges)

  • ​Ús de diferents metodologies de treball: individual, cooperatiu, per projectes...

  • Exigència acadèmica: eina fonamental per garantir el futur universitari dels nostres alumnes.

  • Bons resultats al Batxillerat, a les PAU i a estudis posteriors.

  • Atenció personal, acadèmica i professional (importància de l'acció tutorial)

  • Potenciació de la llengua anglesa.

  • Ús de les TIC com a eina pedagògica.

  • Importància de la comunicació família-institut

estada a l'empresa

L’estada a l’empresa és una matèria específica del currículum de batxillerat amb una funció essencialment orientadora que té com a objectiu fer conèixer als alumnes la realitat del món laboral.

Consisteix bàsicament en un període de permanència i activitat dels alumnes en una empresa, entesa com a unitat de producció, distribució o de serveis. Durant l’estada, l’alumne pren contacte amb un camp professional vers el qual se sent motivat i, així, enfocar millor el seu projecte de futur acadèmic i professional.

TREBALL DE RECERCA

El treball de recerca és un conjunt d'activitats estructurades i orientades a la investigació que realitza tot l'alumnat de batxillerat amb l'orientació i seguiment del professorat, per tal de consolidar la competència en recerca. Es pot emmarcar dins un àmbit disciplinari, o pot ser interdisciplinari o transversal.

La dedicació horària de l'alumnat és de 70 hores aproximadament i, de forma habitual, es realitza entre finals del primer curs i inicis del segon curs del batxillerat.

fÒrum trics

El Fòrum de Treballs de Recerca i Crèdits de Síntesi és un esforç conjunt entre el Departament d’Educació i l’Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT) per tal de contribuir en el procés de formació dels joves i té per objectiu la creació d’un espai on intercanviar experiències. L’alumnat i el professorat tutor són els veritables protagonistes d’aquest esdeveniment. L’alumnat de segon curs tindrà l’oportunitat de presentar la feina feta, tot plegat per estimular als companys de primer curs en la recerca i l’elaboració dels treballs que es proposen dur a terme el curs vinent.

bottom of page